Skip to main content Skip to search

Tất cả Uncategorized

Điểm tin thuế tháng 9.2019

1. Công văn số 3293/TCT-CS ngày 19/8/2019 về chính sách thuế Trường hợp Trường Đài Bắc tại thành phố HCM hoạt động theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động…

Read more