DAAC xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng 2 văn bản quy định về Chính sách thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) đối với khoản chiết khấu thương mại như sau:

Ngày 27 tháng 05 năm 2020, Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 11547/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) đối với khoản chiết khấu thương mại, cụ thể như sau:

Trong trường hợp công ty ký hợp đồng mua bán hàng hóa với cá nhân trong đó có thỏa thuận về khoản chiết khấu thương mại được giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn, không có bản chất là khoản hoa hồng đại lý hoặc thưởng khuyến mại theo quy định tại Luật Thương mại, thì khoản chiết khấu nêu trên không thuộc đối tượng chịu thuế TNCN. Công ty không phải khấu trừ thuế TNCN khi thực hiện khoản chiết khấu thương mại này.

Trong trường hợp cá nhân là đại lý bán hàng hóa được công ty chi trả các khoản chiết khấu thương mại bằng tiền (không giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn) thì khoản tiền này thuộc diện chịu thuế TNCN với thuế suất 1%. Công ty thực hiện khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân theo mẫu số 01/CNKD (quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC) tại cơ quan thuế nơi công ty đặt trụ sở. Trên hồ sơ tính thuế và chứng từ thu thuế thể hiện người nộp thuế là cá nhân kinh doanh.

 

Số: 5189/TCT-CS V/v giới thiệu các nội dung mới của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế.

Điểm mới 4: Bổ sung quy định đối với tổ chức chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền khác cho cá nhân là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì tổ chức có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định (Điểm đ Khoản 5 Điều 7).

Trước đây: Chưa có quy định cụ thể về vấn đề này. Để xử lý vướng mắc, căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015, Tổng cục Thuế ban hành một số công văn tạm thời hướng dẫn tổ chức không khấu trừ thuế, không phải khai thay, nộp thay thuế cho cá nhân trong trường hợp chiết khấu thương mại.