Skip to main content Skip to search

Dịch vụ kiểm soát rủi ro

Xác định và quản lý rủi ro kinh doanh chính, hỗ trợ để giảm thiểu tổn thất và tối đa hóa giá trị cổ đông.
Các giám đốc điều hành luôn chịu áp lực để xác định các rủi ro mà tổ chức của họ đang phải đối mặt. Họ cần hiểu làm thế nào những rủi ro này sẽ ảnh hưởng đến quyết định thương mại và hình thành các chiến lược kinh doanh.

CÁCH CHÚNG TÔI CÓ THỂ TẠO GIÁ TRỊ CHO BẠN

1. Quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM)
Cách tiếp cận ERM của DAAC sử dụng cách tiếp cận có cấu trúc và toàn diện để quản lý những điều không chắc chắn mà doanh nghiệp phải đối mặt. Phương pháp này phụ thuộc vào việc tạo ra các cơ chế nội bộ mạnh mẽ để thu thập, phân tích, giám sát và hiểu thông tin liên quan. DAAC hỗ trợ các tổ chức để thiết lập các hệ thống và thực hành ERM hiệu quả. Chúng tôi giúp các tổ chức:

 • Tiến hành hội thảo đánh giá rủi ro kinh doanh để giúp họ xác định rủi ro kinh doanh hàng đầu của tổ chức
 • Đánh giá thực tế về quản lý rủi ro hiện tại của tổ chức
 • Phát triển các kế hoạch gần với thực tế để đạt được các mục tiêu quản lý rủi ro
 • Truyền đạt kiến ​​thức về quản lý rủi ro cho các đối tượng có thể được sử dụng một cách hiệu quả nhất
 • Đào tạo nhân sự chủ chốt về lý thuyết và thực hành ERM
 • Triển khai các chương trình ERM để trở thành công cụ báo cáo và giám sát chiến lược hiệu quả
 • Đưa ra quyết định sáng suốt hơn trên cơ sở đảm bảo thông tin rủi ro và kết hợp nhận thức và kiểm soát rủi ro vào các quy trình ra quyết định
  nâng cao trách nhiệm giải trình về rủi ro ở tất cả các cấp của tổ chức
  bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp và quan điểm giá trị.
 • Khi làm việc với các tổ chức, DAAC sẽ thực hiện phương pháp ERM toàn cầu đã được chứng minh. Các tổ chức có quyền truy cập vào một nhóm làm việc chính bao gồm các chuyên gia ERM được hỗ trợ bởi các chuyên gia, chuyên gia phù hợp và một hệ thống quản lý kiến ​​thức tinh vi.

2. Kiểm soát nội bộ Báo cáo tài chính điều hành
Ngày nay, trách nhiệm của các giám đốc đã được mở rộng. Những trách nhiệm này bao gồm thiết kế, thực hiện và duy trì các biện pháp kiểm soát nội bộ liên quan đến việc xây dựng và trình bày báo cáo tài chính trung thực và hợp lý. Xuất phát từ những trách nhiệm này, các Giám đốc và Quản lý Tài chính hiện tại phải cung cấp sự đảm bảo hợp lý để xác nhận rằng các biện pháp kiểm soát nội bộ hợp lý đã được thiết lập để ngăn chặn gian lận. gian lận và đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính.

Chúng tôi có thể hỗ trợ phân tích các biện pháp kiểm soát tài chính và hoạt động và các quy trình liên quan, theo chỉ dẫn của Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính và các thành viên quản lý cấp cao khác. Chúng tôi giúp xác định điểm yếu và đưa ra khuyến nghị để khắc phục những điểm yếu đó. Chúng tôi cũng có thể giúp quản lý để thực hiện các khuyến nghị đã được phê duyệt.