Skip to main content Skip to search

Dịch vụ kiểm toán nội bộ

TỔNG QUAN DỊCH VỤ

Chúng tôi hiểu rằng bộ phận kiểm toán nội bộ cần tạo ra giá trị chiến lược và đóng góp cho hiệu quả kinh doanh tốt hơn. Trong nhiều tổ chức, nâng cấp và nâng cao năng lực kiểm toán nội bộ trong các lĩnh vực này là một nhu cầu cấp thiết. Đó là những gì DAAC có thể hỗ trợ các doanh nghiệp:

Phát triển thực hành quản trị hiệu quả để tăng cường công việc của ban giám đốc, chủ tịch và cá nhân giám đốc.
Tạo một môi trường kiểm toán và kiểm soát hiệu quả để thiết lập một khung đảm bảo phạm vi rộng.
Nắm bắt triệt để văn hóa hiệu suất cao và thực hành kinh doanh có đạo đức

CÁCH THỨC HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Với nhu cầu mạnh mẽ về kiểm toán viên nội bộ có kinh nghiệm và kỹ năng phù hợp, hầu hết các tổ chức đều gặp khó khăn trong việc duy trì bộ phận kiểm toán nội bộ hoàn chỉnh và cơ sở hạ tầng kỹ thuật liên quan. .
DAAC cung cấp hỗ trợ thiết thực trong việc khắc phục các điểm yếu trong kiểm toán nội bộ và các lỗ hổng kỹ năng bằng cách:
1. Gia công phần mềm:
Chúng tôi có thể chịu trách nhiệm hoàn toàn về chức năng kiểm toán nội bộ của toàn bộ tổ chức theo hướng của ủy ban kiểm toán và / hoặc quản lý cấp cao.
2. Kết hợp nội lực và ngoại lực
Chúng tôi có thể bổ sung cho khả năng kiểm toán nội bộ hiện tại của tổ chức, cung cấp các kỹ năng chuyên ngành và thực hiện các dự án kiểm toán riêng lẻ.
3. Tài nguyên chuyên nghiệp
Chúng tôi có thể cung cấp kiểm toán viên có kinh nghiệm và có các kỹ năng phù hợp để thực hiện công việc theo hướng dẫn của bộ phận kiểm toán nội bộ của tổ chức. Những dự án này có thể được thực hiện một lần hoặc liên tục.
4. Thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ
DAAC giúp các tổ chức thiết lập và / hoặc tăng cường hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ trong tổ chức.
Chúng tôi thực hiện và xem xét hiệu suất chiến lược của bộ phận kiểm toán nội bộ, tư vấn về hiệu quả hoạt động, chi phí và sự thiếu hụt tài nguyên. Chúng tôi giúp kết hợp các mục tiêu của kiểm toán nội bộ với các quy trình kinh doanh chính của doanh nghiệp, có tính đến việc quản lý rủi ro, tuân thủ và hiệu suất liên quan.