Skip to main content Skip to search

Dịch vụ quản lý rủi ro tài chính

Đánh giá danh mục rủi ro, tăng cường hiệu quả kinh doanh và biến yêu cầu tuân thủ luật pháp thành một công cụ chi phối giá trị.
Rủi ro tài chính là một thực tế không thể tránh khỏi của cuộc sống trong một môi trường kinh doanh hiện đại. Các cơ chế pháp lý ngày càng phức tạp và đòi hỏi kết hợp với thách thức rủi ro quản lý tài chính.
Ngày càng có nhiều tổ chức nhận thức được lợi ích của cách tiếp cận mạch lạc trong quản lý rủi ro tài chính và tuân thủ pháp luật. Nhiều tổ chức hiện đang ủng hộ việc sử dụng quản lý rủi ro và tuân thủ để đạt được hiệu quả hoạt động vượt trội.

CÁCH THỨC HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Nhóm tư vấn quản lý rủi ro tài chính của DAAC hỗ trợ các tổ chức tăng cường và củng cố các nguồn lực quản lý tuân thủ và rủi ro hiện có của họ. Chúng tôi giúp khách hàng:

  • Đánh giá năng lực quản lý rủi ro hiện tại của họ
  • Điểm chuẩn hiệu quả của quản lý rủi ro tài chính và các quy trình liên quan
  • Tăng cường vai trò của quản lý rủi ro tài chính để đạt được mục tiêu kinh doanh
  • Phát triển các công cụ để xác định, giám sát và báo cáo về các vấn đề rủi ro tài chính và tuân thủ
  • Giới thiệu các biện pháp tuân thủ mới
  • Thực hiện kiểm tra các yêu cầu tuân thủ
  • Giảm chi phí cho các yêu cầu tuân thủ và lạm dụng thời gian quản lý cho các vấn đề tuân thủ
  • Đánh giá hệ thống và thực hành tuân thủ hiện tại đề cập đến thực tiễn tốt nhất của ngành

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm một loạt các hoạt động, bao gồm quản lý rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro thị trường và rủi ro tiền tệ, chống rửa tiền và các yêu cầu quản lý rủi ro hoạt động. năng động (hoặc Tuân thủ Basel II)
Chuyên gia tư vấn của chúng tôi là những chuyên gia thành thạo và có kinh nghiệm. Họ sẽ cung cấp lời khuyên rõ ràng và khách quan và gần với thực tế. Họ sử dụng tài nguyên DAAC tại địa phương, khu vực và toàn cầu.