DAAC xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng những thông tin, chính sách mới nhất về thuế GTGT, Thuế TNCN, Thuế TNDN, Thuế Nhà Thầu, Hoàn thuế GTGT, Lưu trữ hồ sơ toàn cầu, phí và lệ phí… 

1. Công văn số 3518/TCT-CS ngày 26/8/2020 về tháo gỡ vướng mắc vấn đề nợ thuế của doanh nghiệp tư nhân

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế, trường hợp thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nếu lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế. Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục giải thể doanh nghiệp, sau khi có quyết định giải thể nếu có chuyển nhượng bất động sản là tài sản cố định của doanh nghiệp thì thu nhập (lãi) từ chuyển nhượng bất động sản (nếu có) được bù trừ với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm cả số lỗ của các năm trước được chuyển sang theo quy định) vào kỳ tính thuế phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 không có quy định cho phép bù trừ lãi từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với lỗ của hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ. Do đó đề xuất của Cục thuế tỉnh Bình Định đề nghị Tổng cục Thuế báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép bù trừ lãi từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh là không có cơ sở xem xét giải quyết. Trường hợp Doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát nợ thuế phát sinh trước ngày 01/7/2020 mà không còn khả năng nộp ngân sách, từ tháng 10/2016 doanh nghiệp không còn hoạt động sản xuất kinh doanh và đang chờ hoàn tất thủ tục giải thể doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh Bình Định có văn bản số 2538/CT-QLN ngày 26/12/2019 đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định thực hiện biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp thì Doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát thuộc đối tượng được khoanh nợ tiên thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định của Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội.

2. Công văn số 3525/TCT-CS ngày 26/8/2020 về chính sách thuế

Về nguyên tắc trường hợp doanh nghiệp nhận được các khoản tiền phạt, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, cần phải xét bản chất của các khoản tiền phạt, tiền bồi thường để có chính sách áp dụng phù hợp với từng trường hợp, cụ thể:

– Trường hợp Công ty Núi Pháo nhận được các khoản hoàn trả từ Jacobs, bao gồm khoản chi phí xây dựng phát sinh thêm, thuê nhà thầu phụ để khắc phục hậu quả do Jacobs làm sai và khoản thanh toán phần dịch vụ cao vượt mức giá trị mà Jacobs đã làm cho Công ty Núi Pháo: Nếu Công ty Núi Pháo đã tập hợp và hạch toán vào giá trị TSCĐ hình thành trong giai đoạn đầu tư và số tiền thu hồi lại được Công ty Núi Pháo đã ghi giảm giá trị tài sản công trình xây dựng thì không xác định là thu nhập khác theo quy định. – Đối với khoản hoàn trả tiền lãi vay mà Công ty Núi Pháo nhận từ Jacobs nhằm phục vụ cho việc khắc phục sự cố do Jacobs gây ra, đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên rà soát tình hình thực tế phát sinh của các khoản vay trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản để có hướng dẫn phù hợp với quy định của pháp luật thuế. – Đối với khoản bồi thường thiệt hại mang tính chất bù đắp tổn thất kinh tế do Jacobs vi phạm hợp đồng, chậm bàn giao theo tiến độ được xác định là khoản thu nhập không thuộc ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và không thuộc thu nhập phát sinh trên địa bàn ưu đãi đầu tư nên được xác định là khoản thu nhập khác của doanh nghiệp và không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định.

– Về việc xác định nguyên giá và nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ hữu hình do đầu tư xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 45/2013/TT- BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.

3. Công văn số 3530/TCT-KK ngày 27/8/2020 về thu hồi hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động

Trường hợp dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất bột giấy tẩy trắng sản lượng 330.000 tấn/năm” của Công ty TNHH Nhà máy bột giấy Lee&Man Việt Nam chấm dứt hoạt động theo Thông báo số 348/TB-BQL ngày 07/5/2018 của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang thì Cục Thuế tỉnh Hậu Giang và Công ty thực hiện xử lý số thuế giá trị gia tăng đã được hoàn theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 Bộ Tài chính. Trường hợp, Công ty TNHH Nhà máy bột giấy Lee&Man Việt Nam không chủ động kê khai điều chỉnh, nộp lại số tiền thuế phải thu hồi hoàn thì Cục Thuế thực hiện thu hồi hoàn và xử phạt vi phạm hành chính thuế theo thẩm quyền.

 Để đảm bảo quản lý thuế đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động, đề nghị Cục Thuế tỉnh Hậu Giang phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành về đầu tư trên địa bàn yêu cầu, hướng dẫn Công ty TNHH Nhà máy bột giấy Lee&Man Việt Nam thực hiện thủ tục thanh lý dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định tại Khoản 5 Điều 41 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

4. Công văn số 3608/TCT-TTKT ngày 01/9/2020 về lưu giữ hồ sơ toàn cầu

Tại điểm b Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định: “2. Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết của người nộp thuế bao gồm: … b) Hồ sơ toàn cầu là các thông tin về hoạt động kinh doanh của tập đoàn đa quốc gia, chính sách và phương pháp xác định giá giao dịch liên kết của tập đoàn trên toàn cầu và chính sách phân bổ thu nhập và phân bổ các hoạt động, chức năng trong chuỗi giá trị của tập đoàn theo danh mục các nội dung thông tin, tài liệu quy định tại Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP. …” Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp người nộp thuế là đối tượng áp dụng của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP thì người nộp thuế phải thực hiện kê khai Mẫu 03 Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ toàn cầu (là các thông tin về hoạt động kinh doanh của tập đoàn đa quốc gia, chính sách và phương pháp xác định giá giao dịch liên kết của tập đoàn trên toàn cầu và chính sách phân bổ thu nhập và phân bổ các hoạt động, chức năng trong chuỗi giá trị của tập đoàn). Người nộp thuế đánh dấu vào các dòng tương ứng với các nội dung thông tin, tài liệu đã lập và lưu theo danh mục tại Mẫu 03 ban hành kèm theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.

5. Công văn số 3330/TCT-CS ngày 14/08/2020 Về thuế GTGT

Trường hợp Công ty Việt Nam (sau đây gọi tắt là người bán) mua hàng hóa từ nhà cung cấp nước ngoài với điều kiện giao hàng tại cảng/sân bay Việt Nam nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam mà bán lại cho khách hàng là doanh nghiệp hoạt động, kinh doanh tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là người mua) với điều kiện giao hàng tại cảng/sân bay Việt Nam và người mua là người làm thủ tục hải quan nhập khẩu và nộp các khoản thuế liên quan (nếu có) ở khâu nhập khẩu thì hoạt động bán hàng hóa nêu trên không đủ điều kiện áp dụng thuế suất 0% và thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định, người bán phải lập hóa đơn, tính và kê khai thuế GTGT đầu ra khi bán hàng hóa cho khách hàng Việt Nam theo quy định.

Đối với thuế GTGT đầu vào: Trường hợp người nộp thuế có chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu mang tên người nộp thuế và đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT thì người nộp thuế được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

6. Công văn số 3359/TCT-DNL ngày 14/08/2020 Về hóa đơn điện tử và kê khai, nộp thuế tập trung tại trụ sở chính

Trường hợp Công ty TNHH California Wellness Group (bên bị sáp nhập) được sáp nhập vào Công ty TNHH Trung tâm thể dục thể hình & Yoga California (bên nhận sáp nhập) theo quy định của Luật doanh nghiệp, các đơn vị phụ thuộc của bên bị sáp nhập sẽ chấm dứt hoạt động theo hợp đồng sáp nhập nêu trên thì đơn vị chủ quản có tư cách pháp nhân là Công ty TNHH California Wellness Group có trách nhiệm hoàn thành tất cả nghĩa vụ thuế của đơn vị phụ thuộc.

Do vậy, đơn vị phụ thuộc của Công ty TNHH California Wellness Group là Công ty TNHH California Wellness Group – Chi nhánh Nha Trang Center không được xem xét giải quyết hoàn số thuế GTGT còn được khấu trừ tại thời điểm chấm dứt hoạt động mà phải bàn giao số thuế này cho Công ty TNHH California Wellness Group để Công ty TNHH California Wellness Group thực hiện quyết toán thuế theo quy định pháp luật khi thực hiện sáp nhập vào Công ty TNHH Trung tâm thể dục thể hình & Yoga California.”

7. Công văn số 3287/TCT-DNNCN ngày 12/08/2020 Về hoàn thuế thu nhập cá nhân nộp thừa đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Trường hợp trong năm tính thuế 2015, Chi nhánh Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy đã khấu trừ, khai và nộp tiền thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách nhà nước của các cá nhân bán hàng đa cấp với mức thuế suất cao hơn mức thuế suất theo quy định hiện hành dẫn đến nộp thừa tiền thuế; và Chi nhánh Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy chưa cấp chứng từ khấu trừ thuế cho các cá nhân bán hàng đa cấp thì Chi nhánh Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy sẽ được hoàn tiền thuế thu nhập cá nhân nộp thừa theo quy định như hướng dẫn tại công văn số 73/TCT-DNNCN ngày 05/01/2019 của Tổng cục Thuế. Chi nhánh Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy có trách nhiệm thông báo và chi trả tiền thuế đã được hoàn cho các cá nhân bán hàng đa cấp bị khấu trừ với mức thuế suất cao hơn quy định hiện hành.

Về hồ sơ đề nghị hoàn thuế nộp thừa, đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn Chi nhánh Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo hướng dẫn tại Điều 57 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Về giải quyết hồ sơ hoàn thuế, đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ hướng dẫn tại Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính và Mục II Phần hai Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế để xử lý hoàn thuế thu nhập cá nhân nộp thừa của Chi nhánh Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy.

8. Công văn số 3223/TCT-CS ngày 10/08/2020 Về quản lý thu thuế, phí đối với doanh nghiệp mua hàng hóa là tài nguyên khoáng sản không có hóa đơn người bán

– Về thuế tài nguyên:

Về nguyên tắc người khai thác tài nguyên là người có nghĩa vụ nộp thuế tài nguyên. Trường hợp khai thác nhỏ lẻ bán cho tổ chức làm đầu mối thu mua, nếu có cam kết bằng văn bản về việc tổ chức làm đầu mối thu mua kê khai, nộp thuế thay cho tổ chức, cá nhân khai thác thì tổ chức làm đầu mối thu mua kê khai, nộp thay thuế tài nguyên cho tổ chức, cá nhân khai thác nhỏ, lẻ theo quy định.

– Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản:

Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp cùng nơi kê khai nộp thuế tài nguyên. Trường hợp tổ chức thu mua gom khoáng sản phải đăng ký nộp thay người khai thác thì tổ chức đó có trách nhiệm nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý cơ sở thu mua khoáng sản.

– Về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định người mua hàng hóa, dịch vụ trong nước phải nộp thay thuế GTGT trong trường hợp người bán không có hóa đơn.

– Về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

Pháp luật về thuế TNCN không có quy định trường hợp doanh nghiệp thu mua khoáng sản từ các cá nhân khai thác tài nguyên nhỏ, lẻ thì doanh nghiệp thu mua khoáng sản có trách nhiệm kê khai, nộp thay thuế TNCN cho các cá nhân khai thác nhỏ, lẻ.

9. Công văn số 3185/TCT-HTQT ngày 07/08/2020 Về khấu trừ thuế đã nộp tại nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam

a. Về xác định loại thu nhập:

Căn cứ quy định tại 03 Hợp đồng ký kết giữa Công ty Seiwa Việt Nam và Công ty PT Seiwa Logistics Indonesia (Công ty Seiwa Indonesia), thu nhập Công ty Seiwa Việt Nam nhận được từ hoạt động cung cấp dịch vụ thêm mới chức năng phần mềm quản lý tồn kho, bảo trì dữ liệu hệ thống quản lý tồn kho và bảo trì phần mềm quản lý tồn kho là thu nhập từ kinh doanh. Do đó, thu nhập của Công ty Seiwa Việt Nam tại Indonesia thuộc phạm vi điều chỉnh tại Điều 7 (Lợi tức doanh nghiệp), Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Indonesia.

b. Về việc khấu trừ thuế đã nộp tại nước ngoài:

Khoản 1 Điều 7, Hiệp định thuế Việt Nam – Indonesia quy định:

“Lợi tức của một xí nghiệp của một Nước ký kết sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước đó, trừ trường hợp xí nghiệp có tiến hành hoạt động kinh doanh tại Nước ký kết kia thông qua một cơ sở thường trú tại Nước kia. Nếu xí nghiệp có tiến hành kinh doanh theo cách trên, thì các khoản lợi tức của xí nghiệp có thể bị đánh thuế tại Nước kia, nhưng chỉ trên phần lợi tức phân bổ cho cơ sở thường trú đó…”

Việc xác định cơ sở thường trú (CSTT) của Công ty Seiwa Việt Nam tại Indonesia được thực hiện theo quy định tại Khoản 3b, Điều 5 Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Indonesia, cụ thể:

Trường hợp Công ty Seiwa Việt Nam cung cấp dịch vụ qua email, điện thoại và thực hiện trực tiếp tại kho hoặc nhà máy của Công ty Seiwa Indonesia thì việc xác định CSTT cần căn cứ trên cơ sở thời gian thực tế người làm công của Công ty Seiwa Việt Nam thực hiện việc cung cấp dịch vụ tại Indonesia. Nếu người làm công của Công ty Seiwa Việt Nam thực hiện việc cung cấp dịch vụ tại Indonesia trong một giai đoạn hay nhiều giai đoạn gộp lại không quá ba tháng trong khoảng thời gian 12 tháng, Công ty Seiwa Việt Nam không hình thành CSTT tại Indonesia. Do đó, Công ty Seiwa Việt Nam không phải nộp thuế tại Indonesia và số thuế đã nộp tại Indonesia (nếu có) sẽ không được khấu trừ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam.

10. Công văn số 3165/TCT-QLN ngày 06/08/2020 Về không tính tiền chậm nộp thuế nhà thầu nước ngoài

Trường hợp Sumec-Văn phòng điều hành dự án điện mặt trời tại huyện Cư Jút tỉnh Đắk Nông (sau đây gọi là Sumec Văn phòng) thành lập để thực hiện dự án tại Đắk Nông, đã đăng ký, kê khai, nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Đắk Nông thì Sumec Văn phòng có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế nhà thầu đối với việc thực hiện dự án tại Đắk Nông. Việc Sumec Văn phòng không nắm rõ chính sách thuế dẫn đến kê khai nộp thuế không đúng quy định, phát sinh tiền chậm nộp thuế thì Sumec Văn phòng không thuộc trường hợp xem xét không tính tiền chậm nộp và miễn tiền chậm nộp.

11. Công văn 3529/TCT-KK năm 2020 chính sách về thuế đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động do Tổng cục Thuế ban hành

Trường hợp Công ty TNHH Kính Phước Toàn được Cục Thuế tỉnh Quảng Nam hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư giai đoạn 2007 – 2010. Dự án đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu đầu ra, chấm dứt hoạt động theo quyết định số 58/QĐ-KTM ngày 13/4/2016 của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai; Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có Quyết định số 01/2019/QĐ-MTTPS ngày 13/05/2019 về việc mở thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH Kính Phước Toàn thì Cục Thuế tỉnh Quảng Nam và Công ty thực hiện xử lý đối với số thuế giá trị gia tăng đã được hoàn theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

Căn cứ Khoản 1 Điều 30 Luật Quản lý thuế quy định nguyên tắc khai thuế và tính thuế; Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính thì đối với những tài sản không bán ra, Công ty phải kê khai điều chỉnh để nộp lại số thuế giá trị gia tăng đã được hoàn.

Trường hợp, Công ty TNHH Kính Phước Toàn không chủ động kê khai điều chỉnh, nộp lại số tiền thuế phải thu hồi hoàn thì Cục Thuế thực hiện thu hồi hoàn và xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, nếu quá thời hiệu xử phạt thì Công ty không bị xử phạt nhưng phải nộp tiền chậm nộp.

DAAC rất mong những thông tin trên đây sẽ giúp ích cho Quý Khách hàng trong việc vận hành Doanh nghiệp và tối ưu hóa lợi ích mà các chính sách Thuế mang lại.

DAAC kính chúc Quý Khách hàng thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.

Trân trọng!