Skip to main content Skip to search

Định giá doanh nghiệp

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KINH DOANH

1. Tổng quan về định giá doanh nghiệp:
Định giá doanh nghiệp được hiểu rộng rãi và thừa nhận là:
Điều tra và phân tích chi tiết các hoạt động, tài sản và ghi nợ
Đánh giá các hoạt động, tài sản và ghi nợ của công ty
Xác định giá trị hiện có và tiềm năng của một doanh nghiệp.
2. Mục đích của định giá doanh nghiệp:
Chuyển nhượng vốn
Vấn đề chứng khoán
Bằng chứng về năng lực tài chính
Cải cách doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh
Phục vụ cho cổ phần hóa, liên doanh và góp vốn
M & A kinh doanh (M & A)
Thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp
3. Đối tượng sử dụng dịch vụ định giá doanh nghiệp:
Công ty tư nhân, tổ chức và doanh nghiệp nhà nước
Đã chuẩn bị cổ phần hóa
Dự kiến ​​sẽ có những thay đổi đáng kể về quyền sở hữu hoặc cơ cấu vốn của công ty: sáp nhập, liên doanh, liên kết, chuyển nhượng vốn, công ty thương mại hoặc nhượng quyền thương mại …
Chuẩn bị phát hành trái phiếu lần đầu tiên ra công chúng
Trong quá trình phát triển và mở rộng quy mô hoạt động, hoặc có sự thay đổi trong tổ chức hoạt động sản xuất và kinh doanh.
4. Phương pháp định giá doanh nghiệp:
Phương pháp giá trị tài sản ròng
Phương pháp chiết khấu cổ tức
Phương pháp chiết khấu lợi nhuận
Phương pháp dòng tiền chiết khấu
Phương pháp hệ số giá / thu nhập (P / E).