Skip to main content Skip to search

Tin tức

ĐIỂM TIN THUẾ THÁNG 9.2022

QUYẾT ĐỊNH Ngày 21 tháng 09 năm 2022, theo Quyết định số: 1510/QĐ-TCT năm 2022 sửa đổi, bổ sung Quyết định 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Ban hành Quy định về thành phần chứa dữ…

Read more

ĐIỂM TIN THUẾ THÁNG 8.2022

QUYẾT ĐỊNH Ngày 31 tháng 08 năm 2022, theo Quyết định số 2256/QĐ-BHXH chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính – Kế toán do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt…

Read more

ĐIỂM TIN THUẾ THÁNG 7.2022

NGHỊ ĐỊNH Ngày 05/7/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 41/2022/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện. Theo đó, tất cả các tổ chức, cơ quan, đơn…

Read more

ĐIỂM TIN THUẾ THÁNG 06.2022

NGHỊ ĐỊNH Ngày 20 tháng 06 năm 2022 , Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa…

Read more

ĐIỂM TIN THUẾ THÁNG 5.2022

                                                       BẢN TIN THUẾ THÁNG 5 NĂM 2022        DAAC xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng những thông tin, mới nhất chính sách về thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, BHXH  … I.CÔNG VĂN Công văn số 1459/TCT-CS ngày 6/5/2022…

Read more

ĐIỂM TIN THUẾ THÁNG 4.2022

  DAAC xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng những thông tin, mới nhất chính sách về thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, BHXH  …     1.Công văn số 982/TCT-CS ngày 1/4/2022 về miễn tiền thuê đất phần diện…

Read more

ĐIỂM TIN THUẾ THÁNG 01.2022

DAAC xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng những thông tin, mới nhất chính sách về thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, BHXH  …   I. Nghị quyết về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục…

Read more