Skip to main content Skip to search

Tin tức

Thưởng du lịch cho khách hàng (không phải bằng tiền) theo chương trình khuyến mại thì được xác định là thu nhập từ quà tặng không thuộc diện phải đăng ký quyền sở hữu nên không chịu thuế TNCN.

Thưởng du lịch cho khách hàng (không phải bằng tiền) theo chương trình khuyến mại thì được xác định là thu nhập từ quà tặng không thuộc diện phải đăng ký quyền sở hữu nên không chịu thuế TNCN.

Read more