Skip to main content Skip to search

Dịch vụ tư vấn quản lý

Các tổ chức kinh doanh thành công thường xem xét các hoạt động của họ để nâng cao hiệu quả và nắm bắt cơ hội.
Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và lãnh đạo chính phủ thường tập trung vào các yếu tố chi phối các giá trị như:
thu thập thông tin chính xác để làm chủ và hiểu các hoạt động kinh doanh
kiểm soát sự phức tạp của doanh nghiệp và thực hiện các thay đổi cơ cấu cần thiết
tập trung vào hiệu suất bền vững
Chuyên gia tư vấn của chúng tôi hỗ trợ các tổ chức hiểu được các động lực quan trọng nhất chi phối giá trị của họ và phối hợp với họ để cải thiện hiệu quả hoạt động.
Chúng tôi kết hợp khả năng kỹ thuật cao với kinh nghiệm phù hợp trong ngành nghề kinh doanh để đưa ra lời khuyên gần với thực tế. Khách hàng cũng có thể tận dụng các nguồn tài nguyên toàn cầu lớn của DAAC.

1. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Nhóm Dịch vụ Tư vấn Quản lý của DAAC có nhiều kinh nghiệm trong nhiều ngành và sử dụng kiến thức này để cung cấp dịch vụ ứng dụng CNTT, chuyển đổi kinh doanh và cải tiến hoạt động. .
Cách hỗ trợ khách hàng:
Chúng tôi giúp khách hàng phân tích và hiểu các yếu tố cơ bản của việc thay đổi hoạt động kinh doanh – con người, quy trình, công nghệ và rủi ro / kiểm soát – xác định các vấn đề khiến doanh nghiệp khó đạt được tiềm năng đầy đủ của bạn.
Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận phối hợp, làm việc với khách hàng:
hợp lý hóa và chuẩn hóa các hoạt động tài chính
thiết kế và thiết lập hệ thống quản lý vận hành
Áp dụng các sáng kiến quản trị kinh doanh thông minh
cân bằng và tăng cường chuỗi cung ứng
Xác định vốn hoạt động và cơ hội tối ưu hóa chi phí
thiết lập một cách tiếp cận hiệu quả hơn để lập kế hoạch, lập ngân sách và dự báo

2. HIỆU QUẢ KINH DOANH

Các nhóm tư vấn hiệu quả kinh doanh tập trung vào các vấn đề cơ bản của kinh doanh – quản lý rủi ro, tăng trưởng doanh thu và kiểm soát chi phí – là những vấn đề mà mọi tổ chức hoạt động trong mọi ngành công nghiệp cần nó. giải quyết để phát triển. Chúng tôi giúp doanh nghiệp xác định rủi ro và tối ưu hóa các hoạt động họ sử dụng để hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh chiến lược và mục tiêu tài chính.
Cách hỗ trợ khách hàng:
Các tổ chức có nhiều lựa chọn để quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động, bao gồm các công cụ thiết kế và kiểm soát quy trình, mô hình dịch vụ chia sẻ (dịch vụ chia sẻ) và hoạt động thuê ngoài. (gia công). Các chuyên gia Hiệu suất Kinh doanh của chúng tôi tìm cách giúp khách hàng cải thiện khả năng đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn – những người tạo nên trung tâm của những nỗ lực thành công. trong chuyển đổi kinh doanh và quản lý thay đổi.
Các chuyên gia của chúng tôi mang lại kinh nghiệm sâu rộng và hợp tác chặt chẽ với khách hàng và tư vấn cho họ về nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm:
Đánh giá chẩn đoán cho doanh nghiệp – Các chuyên gia của chúng tôi tiến hành đánh giá nhanh hiệu suất, quy trình nội bộ, cơ cấu tổ chức và năng lực hệ thống CNTT để góp phần xác định rủi ro và thiếu sót về hiệu quả. Chúng tôi sẽ tạo một báo cáo phân tích chi tiết giải thích các lỗ hổng lớn và đề xuất một kế hoạch khắc phục ưu tiên dựa trên chi phí và nỗ lực cần thiết.
Quản lý vốn lưu động – Các chính sách và kỹ thuật của chúng tôi hướng đến quản lý tiền mặt, hàng tồn kho và các khoản phải thu. Cùng với khách hàng, chúng tôi sẽ xem xét chu kỳ vốn lưu động và xác định rủi ro và điểm yếu để giúp doanh nghiệp quản lý vốn lưu động hiệu quả hơn.
Tối ưu hóa chi phí – Chương trình tối ưu hóa chi phí của chúng tôi sẽ giúp các doanh nghiệp xác định các cơ hội để giảm chi phí hoạt động trong khi cải thiện hiệu quả hoạt động. Cách tiếp cận này tạo ra sự đồng bộ hóa liền mạch qua từng giai đoạn của quá trình tối ưu hóa từ nhận dạng đến thực hiện bằng cách tận dụng tối đa kinh nghiệm của chúng tôi trong lĩnh vực mua sắm, quản lý hàng tồn kho, vốn lưu động, tìm nguồn cung ứng, chuỗi cung ứng và thuế.
Thiết kế tổ chức – DAAC sử dụng một phương pháp đã được chứng minh thực tế và dựa trên bằng chứng. Cách tiếp cận này hỗ trợ công việc hợp tác nhưng đồng thời bao gồm trách nhiệm chính, phê duyệt và ra quyết định để cung cấp một cơ chế quan sát thực tế và khả thi cho tổ chức theo thời gian. thời hạn hoàn thành công việc gấp.
Quá trình của chúng tôi là nhằm vào các bên quan tâm trên cơ sở chiến lược và tác động của nó, qua đó đảm bảo rằng họ sẽ xem xét cách tổ chức các nhóm làm việc và cách thực hiện. thi và hoàn thành chiến lược đó
Cách tiếp cận của chúng tôi có thể được áp dụng ở mọi cấp độ trong tổ chức – từ chuyển đổi mô hình hoạt động trong toàn doanh nghiệp, đến xem xét và nâng cao hiệu quả của nhóm làm việc và ở bất kỳ giai đoạn phát triển nào của tổ chức – từ khởi nghiệp đến các hoạt động đã được thực hiện thực hiện trong một thời gian dài.